Pravidlá hlasovania Ceny verejnosti CE∙ZA∙AR 2018

1 Usporiadateľ

1.1 Hlasovanie spoluorganizuje spoločnosť Mafra Slovakia a. s. so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31 333 524, DIČ: 2020298984, IČ DPH: SK2020298984, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. s vyhlasovateľom hlasovania CE-ZA-AR, ktorým je Slovenská komora architektov.

2 Trvanie a miesto konania hlasovaniee, médiá určené pre hlasovanie

2.1 Hlasovanie prebieha od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018

2.2 Pre hlasovanie sú určené médiá: webový portál hnonline.sk a jeho podsekcia hnstyle.sk (style.hnonline.sk)

3 Účastníci hlasovania

3.1 Hlasovania sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej tiež „účastník“). Prihlásením a účasťou v hlasovaní vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami hlasovanie obsiahnutými v tomto dokumente.

4 Harmonogram hlasovania

4.1 Hlasovanie: od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018.

5 Spôsob hlasovania a limity hlasov

5.1 Fotografie nominovaných budov počas obdobia hlasovania zverejnené na webovom portáli hnonline.sk a v podsekcii style.hnonline.sk. O víťazovi Ceny verejnosti CE∙ZA∙AR 2018 rozhodnú hlasovaním používatelia (návštevníci) tohto webového portálu priamo na jeho webových stránkach v období určenom pre hlasovanie podľa svojich osobných preferencií.

5.2 Hlasovanie je obmedzené na jeden hlas každej stavbe z jednej IP adresy denne.

5.3 Akékoľvek hlasovanie pomocou automatických systémov (tzv. robotov) je zakázané a môže mať za následok zablokovanie účastníka. Rovnako tak použitie iných spôsobov umožňujúcich opakované hlasovanie bude kvalifikované ako podvod.